Helden van onze velden

Duurzaam bodembeheer

Goed bodembeheer is de spil voor een weerbaar teeltsysteem dat bestand is tegen klimaatverandering en bodemerosie. Een gezonde bodem levert bovendien gezonde, productieve gewassen op, en een rijkere biodiversiteit. 

Hoe houden landbouwers hun bodem gezond?

De toevoeging van organisch materiaal zoals groenbedekkers, compost en gewasresten, voedt de bodem. Groenbedekkers beschermen de grond ook tegen regen en wind, vergroten de waterinfiltratie en stabiliseren de bodem. 

Landbouwers bewerken hun bodem vaak ploegloos of met een verlaagde bandenspanning, voor minder bodemverdichting. 

Benieuwd hoe dat allemaal in zijn werk gaat? Dat ontdek je hier.
Belang gezonde bodem

Precisielandbouw: gps’en, drones en computers

Producenten proberen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen dankzij innovatieve teelttechnieken, zoals slimme en precisielandbouw. Met die innovaties kunnen landbouwers hun percelen nauwkeurig bemesten en behandelen. Zo gaan geen producten en ruimte verloren. Ook is er geen verlies naar beken of kreken aan de rand van het perceel. 

Wat moet je je voorstellen bij precisielandbouw? Denk aan bodemscans, gewassensoren, gewasmeting met drones, computergestuurde sproeitoestellen, veldbewerkingen zoals zaaien, planten en mechanische onkruidbestrijding met gps’en…

Dankzij dronetechnologie en precisielandbouw kan er tot wel 80% minder gesproeid worden. Hoe dat werkt, zie je in onderstaande video.

Dankzij dronetechnologie en precisielandbouw kan er tot wel 80% minder gesproeid worden. Hier kan je zien hoe dat werkt!

Behoud van bodemstructuur & voedingsstoffen

Bij vollegrondsteelten is de bodem uiteraard cruciaal. Telers stellen dan ook alles in het werk om het bodemtype, de bodemstructuur en de voedingsstoffen te behouden en erosie tegen te gaan.

De aardappelteelt is bijvoorbeeld gevoelig voor erosie: water dat van het land stroomt, kan bodemdeeltjes, voedingsstoffen en bestrijdingsmiddelen met zich meevoeren. Om dat tegen te gaan, leggen telers aardappeldrempels aan. Dat zijn kleine dammetjes tussen de aardappelruggen. 

Het telen en onderwerken van groenbedekkers verhoogt dan weer het gehalte organische stof in de bodem, wat de bodemvruchtbaarheid bevordert. 

Koolstofopslag

Land- en tuinbouwbodems slaan ook heel wat CO2 op. Landbouwers worden aangespoord om die opslag te optimaliseren, door bijvoorbeeld speciale groenbedekking. 

Wist je dat er drie keer zoveel koolstof in de bodem zit als in de atmosfeer? Dankzij carbon farming - koolstoflandbouw - halen Vlaamse landbouwers CO2  uit de lucht en slaan ze die op in de bodem.

Carbon farming

Meer weten?

Lees hier ons dossier over de verschillende technieken die de landbouwsector toepast om de bodem optimaal en duurzaam te voeden. 

Bodembeheer

Helden van onze velden

De familie Magnus

In Merchtem teelt de familie Magnus al zo’n 40 jaar witloof en sinds 2008 mini-witloof. Om de bodem niet uit te putten, doen ze aan teeltrotatie en niet-kerende grondbewerking:

“Bij die techniek maken we de grond alleen wat los, waardoor bodembedekkers en gewasresten achterblijven op het bodemoppervlak. Hierdoor blijven meer organismen en koolstof in de grond. Dat zorgt voor een veel betere waterinfiltratie, minder erosie en bovendien houdt de bodem ook meer water vast. Win-win voor zowel de akker als onze gewassen.”

Magnus witloof

Meer weten over de 'Helden van onze velden'?

Ontdek wie ze zijn en wat ze doen