Helden van onze velden

Duurzaam bodembeheer

Goed bodembeheer is de spil voor een weerbaar teeltsysteem dat bestand is tegen klimaatverandering en bodemerosie. 

Precisielandbouw: gps’en, drones en computers

Producenten proberen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen dankzij innovatieve teelttechnieken, zoals slimme en precisielandbouw. Met die innovaties kunnen landbouwers hun percelen nauwkeurig bemesten en behandelen. Zo gaan geen producten en ruimte verloren. Ook is er geen verlies naar beken of kreken aan de rand van het perceel. 

Wat moet je je voorstellen bij precisielandbouw? Denk aan bodemscans, gewassensoren, gewasmeting met drones, computergestuurde sproeitoestellen, veldbewerkingen zoals zaaien, planten en mechanische onkruidbestrijding met gps’en…

Precisielandbouw

Behoud van bodemstructuur & voedingsstoffen

Bij vollegrondsteelten is de bodem uiteraard cruciaal. Telers stellen dan ook alles in het werk om het bodemtype, de bodemstructuur en de voedingsstoffen te behouden en erosie tegen te gaan.

De aardappelteelt is bijvoorbeeld gevoelig voor erosie: water dat van het land stroomt, kan bodemdeeltjes, voedingsstoffen en bestrijdingsmiddelen met zich meevoeren. Om dat tegen te gaan, leggen telers aardappeldrempels aan. Dat zijn kleine dammetjes tussen de aardappelruggen. 

Koolstofopslag

Land- en tuinbouwbodems slaan ook heel wat CO2 op. Landbouwers worden aangespoord om die opslag te optimaliseren, door bijvoorbeeld speciale groenbedekking. 

Aardappelveld

Meer weten over de 'Helden van onze velden'?

Ontdek wie ze zijn en wat ze doen