Helden van onze velden

Biodiversiteit

Biodiversiteit is erg belangrijk voor natuur, mens en dier – landbouwers proberen dan ook om de natuurlijke orde te respecteren. De sectoren streven ernaar om de teelt zoveel mogelijk te integreren in de natuur en omgeving.

Natuurlijke vegetatie

Vollegrondstelers behouden kleine landschapselementen, zoals slootkanten, bosranden en weiden met wilde bloemen. Ze gebruiken ook perceelsgrenzen of houden de natuurlijke vegetatie in stand.

Wist je dat…

  • … 58% van de tuinbouwbedrijven al houtkanten en/of gemengde hagen plantte? 
  • … 33% bloemenborders of wilde vegetatiestroken aanlegde rond of op de percelen en/of op de bedrijfsgronden?

Natuurlijke bestuiving

Natuurlijke bestuiving is van essentieel belang voor een goede bevruchting en productie van groenten en fruit. De telers zetten zich in om natuurlijke bestuiving te verbeteren dankzij insectenhotels, bloemenvelden met hommels of ze werken samen met imkers. Zo’n 53% van de producenten doet dat al. 

Insecten en vogels 

Telers van hardfruit zetten ook in op strozakjes en bamboestokjes voor oorwormen en op zitstangen en -palen voor roofvogels. Zo worden schadelijke organismen natuurlijk onder controle gehouden. 

Geïntegreerde gewasbescherming

Telers zijn wettelijk verplicht om Integrated Pest Management (IPM)-maatregelen – ofwel geïntegreerde gewasbescherming – toe te passen. Die maatregelen steunen op drie principes:

  1. Telers nemen preventieve maatregelen om de insleep van plagen en ziekten te voorkomen. Hiervoor zetten ze bijvoorbeeld nuttige organismen in, nemen ze hygiënemaatregelen of kiezen ze voor resistente rassen. 
  2. Ze observeren de teelten om zo de aanwezigheid van ziekten en plagen zo vroeg mogelijk op te sporen.
  3. Telers behandelen de teelt als dat (economisch) noodzakelijk is, en alleen als een bepaalde drempelwaarde is overschreden. Alleen toegelaten gewasbeschermingsmiddelen worden ingezet voor het onderdrukken van onkruiden, plagen en ziekten. 

Bovendien worden vaker robuuste rassen gebruikt, zoals aardappelvarianten die beter bestand zijn tegen ziekten. Ook precisielandbouw kan soelaas bieden: drones kunnen bijvoorbeeld vroegtijdig plagen detecteren. 

Meer weten over de 'Helden van onze velden'?

Ontdek wie ze zijn en wat ze doen