Wedstrijdreglement Week van de Friet 2018

Artikel 1: Organisator en reglement

Deze wedstrijd, zonder aankoopverplichting, wordt georganiseerd door VLAM (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Koning Albert II-laan 35 bus 50 in 1030 Brussel en met KBO-nr. 0454 423 323, hierna genoemd ‘de Organisator’.

Dit wedstrijdreglement bevat de voorwaarden en regels die van toepassing zijn voor de deelnemers aan de wedstrijd die de Organisator via Facebook, Instagram, Twitter en weekvandefriet.be organiseert.

De wedstrijd is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook, Instagram en Twitter en is niet geassocieerd met Facebook, Instagram en Twitter. Facebook, Instagram en Twitter kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden door de deelnemers.

Deelname aan deze wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van alle bepalingen van onderhavig reglement.

Het reglement is vrij toegankelijk op de website weekvandefriet.be. De deelnemers die de naam en foto van de winnaar of een kopij van het huidige reglement wensen te ontvangen, moeten samen met hun schriftelijke aanvraag een voldoende gefrankeerde en aan hen zelf geadresseerde omslag opsturen naar VLAM, Koning Albert II laan 35, bus 50, 1030 Brussel, t.a.v. afdeling Online Communicatie of een e-mail sturen naar online@vlam.be.

Artikel 2: Deelnemers

De wedstrijd staat open voor alle natuurlijke personen met hoofdverblijfplaats in België op voorwaarde dat ze meerderjarig zijn, met uitsluiting van iedereen die werkzaam is voor de Organisator of voor ondernemingen die rechtstreeks dan wel onrechtstreeks bij de creatie en organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, alsook met uitsluiting van alle gezinsleden (d.w.z. mensen die dezelfde hoofdverblijfplaats hebben) van deze uitgesloten categorieën.

Artikel 3: Wedstrijd

De wedstrijd verloopt via Facebook, Instagram, Twitter en weekvandefriet.be. De wedstrijd start op 26/11/2018 (00:00) en stopt op 2/12/2018 (23:59:59). Enkel de deelnames ontvangen uiterlijk op 2/12/2018 om 23:59:59 worden in aanmerking genomen. In geval van betwisting omtrent de tijdigheid van een inzending geldt het tijdstip dat door de server en het monitoringssysteem (Mediatoolkit) van de Organisator werd geregistreerd.

De deelnemer dient:

 • Tijdens de Week van de Friet (26/11 – 2/12) met iemand naar de frituur te gaan
 • Een foto nemen van dit frituurmoment en dit publiek delen via Facebook, Instagram of Twitter met de hashtag #BestFrietFriends
 • Zich vrij te kunnen maken op ten minste 1 avond in de week van 17 december 2018
 • Bereid te zijn om vrienden uit te nodigen voor het frietfestijn en de publicaties van media omtrent dit event

Artikel 4: Prijs

De wedstrijdprijs omvat 1 frietfestijn voor de winnaar + maximaal 99 vrienden in een frituur in Vlaanderen en op een tijdstip bepaald door de Organisator (in samenspraak met de winnaar). De Organisator voorziet gratis frieten, frituursnacks en drank (frisdrank, water en bier) voor een maximale waarde van € 2.000. De wedstrijdprijs gaat naar de deelnemer die door een jury, samengesteld door de Organisator, wordt verkozen op basis van de volgende criteria:

 • Originaliteit van de foto
 • Esthetische waarde van de foto
 • De mate waarin het de Belgische frietkotcultuur weerspiegelt

De prijs is niet inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.

De wedstrijdorganisator kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, of omwille van veiligheidsoverwegingen of andere redenen van overmacht, de wedstrijdprijs annuleren of wijzigen.

De Organisator kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden georganiseerd door VLAM vzw voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname ter kwader trouw aan een wedstrijd.

De Organisator maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot de prijs. De Organisator kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met de gewonnen prijs. De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. 

Artikel 5: Winnaar

De winnaar wordt via sociale media op de hoogte gebracht. Verdere afspraken zullen telefonisch en/of via e-mail verlopen. In het geval dat een van de door de deelnemer opgegeven identiteit niet blijkt te stroken met de realiteit, kan dit voldoende reden zijn om de deelnemer - ook als winnaar – van de wedstrijd uit te sluiten.

Artikel 6: Verloop wedstrijd

De praktische opvolging van de wedstrijd en de verwerking van de deelnames zal gebeuren door de Organisator en Darwin BBDO, Bessenveldtsraat 25, 1831 Diegem.

De Organisator houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd, waarvan de uitslag onherroepelijk en bindend is en niet kan worden aangevochten om welke reden dan ook. Over de deelname en het verloop van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails noch telefoongesprekken).

Artikel 7: Sancties

Bij schending van het wedstrijdreglement, poging tot fraude of pertinente oneerlijkheden, wordt de deelnemer uit de wedstrijd ontzet en kan niet opnieuw worden deelgenomen, indien de wedstrijdperiode van de wedstrijd nog loopt.

Deelnemers kunnen deelnemen met verschillende inzendingen. Echter zal slechts één inzending per deelnemer in aanmerking komen voor de wedstrijdprijs. Geen enkele klacht hieromtrent zal worden aanvaard.

Artikel 9: Aanvaarding reglement

Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement. Elke deelnemer wordt geacht de inhoud van dit reglement gelezen te hebben, te begrijpen en zonder enige beperking te aanvaarden. Hoe dan ook is iedere betwisting omtrent het reglement en de wedstrijd uitgesloten. 

Artikel 10: Privacyvoorwaarden

Overeenkomstig de privacyverklaring op de website weekvandefriet.be worden volgende persoonsgegevens van de deelnemers bijgehouden:

 • Inzending (foto) in relatie met de identiteit (gebruikersnaam op sociale media) van de deelnemer

Deze gegevens worden opgenomen in een bestand bestemd voor de wedstrijdadministratie (Om contact met u te kunnen nemen aangaande uw deelname en/of desgevallende prijs, Voor identificatie van de winnaar evenals voor de eventuele publicatie van de naam, voornaam en woonplaats in de pers en op de website van de winnaar. De deelnemer gaat eveneens akkoord met deelname aan een fotografische of audiovisuele reportage, zonder recht op bijkomende vergoedingen bij winnen van de wedstrijd.).

De deelnemer bevestigt bij deelname dat hij/zij kennis heeft genomen van deze privacyvoorwaarden en de privacyverklaring (inbegrepen de rechten die de deelnemer heeft) op de voormelde website van de organisator en de deelnemer geeft toestemming voor de voormelde verwerking van de persoonsgegevens.

Artikel 12: Bevoegde rechtbanken

Dit wedstrijdreglement werd opgesteld naar Belgisch recht. In voorkomend geval zijn de Nederlandstalige rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

Artikel 13: Beschikbaarheid

De wedstrijd is geldig in België en is in principe 24 uur op 24 beschikbaar. De organisator behoudt zich echter het recht voor het computersysteem tijdelijk te onderbreken om technische zaken te regelen noodzakelijk voor de goede werking van de wedstrijd en de bescherming van het systeem en de gegevens. De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor de wedstrijd tussentijds te wijzigen en/of de wedstrijd voortijdig te beëindigen om organisatorische redenen, zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens organisator kan doen gelden. 

Nieuwsbrief

 • De nieuwste foodtrends
 • Seizoensrecepten
 • Handige kooktips
 • Wedstrijden en events

Stuur me de nieuwste recepten

Blijf wekelijks op de hoogte van nieuwe recepten, tips & tricks en wedstrijden.